UH3760 - 銀離子藻膠敷料 Biatain Alginate Ag Dressing
$55 (片)
產品編號: UH3760

銀離子藻膠敷料 Biatain Alginate Ag Dressing

Biatain Alginate Ag 銀離子藻膠敷料含有活性銀離子,除了擁有Alginate藻膠敷料的強效吸收滲液的能力外,同時能持續釋放銀離子高達4-7天,有效殺死受感染傷口的細菌,適用於中度到高度滲液之傷口或腐肉組織。

尺寸:10x10cm


10片/盒